آزمون میان نرم کارآموزان 1

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/24-4:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون میان ترم کارآموران 1 در آذر لغایت دی ماه 98 روز شنبه به تاریخ 98/10/7 راس ساعت 12 ظهر در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی

برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir