آزمون كارورزي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-5:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پايان بخش كارورزان گروه كودكان در زمستان 96 روز چهارشنبه به تاريخ 96/12/23 راس ساعت 12 در محل سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir