گروه جراحی مغز واعصاب

جلسات مرور یومنز، عنوان: نوروافتالمولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-18:22

جلسات مرور یومنز، عنوان: Nonsurgical and Postsurgical Management of Low Back Pain

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/15-18:11

جلسات مرور یومنز، عنوان: Evaluation and Treatment of Cervical Disk Herniations

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/15-18:10

جلسات مرور یومنز، عنوان: Complication Avoidance in Spine Surgery

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/15-18:07

جلسات مرور یومنز، عنوان: OPLL

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/15-18:02

جلسات مرور یومنز، عنوان:Pathophysiology and treatment of spinal cord injury3

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-20:05

جلسات مرور یومنز، عنوان: Spinal Biomechanics and basic of spinal instrumentation

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-20:02

جلسات مرور یومنز، عنوان: 3rd ventricle tumors

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-20:00

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir