کارگاه دو روزه نقشه برداری مغز - تهران - ۱۱ و ۱۳ آبان ماه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/07/12-22:18

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir