پنجمين همايش بين المللي و هفتمين همايش سراسري تازه هاي غدد و متابوليسم - اصفهان - 29 آبان لغايت 1 آذر

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/01-7:23

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir