قابل توجه اساتید محترم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هنگام نوشتن نسخ فیزیوتراپی به دلیل اعمال کسورات از طرف سازمانهای بیمه گر موارد زیر لحاظ گردد:

1- همخوانی مهر و امضاء پزشک معالج

2- توضیح اینکه اغلب مشاهده می شود مهر اتندینگ همراه با امضا رزیدنت مربوطه می باشند

3- بر طبق دستور سازمان بیمه سلامت نسخ فیزیوتراپی بایستی الزاماً توسط متخصص مربوطه و یا  در مراکز آموزشی درمانی توسط رزیدنت های سال 3 به بالا و صرفاً جهت یک اندام نوشته شود .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir