شورای گروه اورژانسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-9:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باطلاع اساتید محترم گروه می رساند روز شنبه مورخ 4 اسفند ساعت 7/15 جلسه شورای گروه در اتاق جنب بخش بیمارستان الزهرا(س) برگزار می شود

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir