شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/17-11:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي  گروه  در مهر ماه 96،در روزپنجشنبه مورخ 96/7/13 ساعت 8/30 صبح در دفتر ریاست الزهراء(س)برگزار خواهد شد

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir