دستورالعمل رفتار حرفه ای و ارزیابی کارآموزان و کارورزان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/12-11:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستورالعمل ارزیابی رفتارحرفه ای کارآموزان و کارورزان پیوست 1 - پیوست 2 - پیوست 3

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir