جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باستحضار میرساند جلسه شورای گروه روز پنجشنبه مورخ 97/8/3  ساعت 8/30 در دفتر ریاست الزهراء(س) تشکیل می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir