بازآموزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باستحضار میرساند برنامه بازآموزی در بیمارستان شریعتی روز پنجشنبه مورخ 97/8/24 ساعت 8/30 تا 12 برگزار می شود

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir