انواع شانت های بطنی صفاقی موجود در ایران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-19:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تهیه و طراحی : دکتر میرحسینی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر شفیعی

shunt poster

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir