آزمون کتبی دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله باستحضار میرساند آزمون کتبی درون بخشی دستیاران در روز پنجشنبه مورخ 95/12/19 ساعت 7/30 در بیمارستان الزهراء(س) برگزار خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir