آزمون آسکی دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-13:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله باستحضار میرساند تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 8 در مرکز مهارتهای بالینی آزمون آسکی برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir