اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/31-7:36

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد مركز پزشكي الزهرا(س) برگزار مي گردد . 

اعلام نمرات معرفي به ارتقاء سال جاري دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-8:21

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-4:21

جلسه پژوهشي گروه جراحي جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه هاي اينترنتي و رزيدنتي روز دوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه تصميم گيري در خصوص نمرات ارتقاء دستياران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-10:06

جلسه تصميم گيري در خصوص نمرات ارتقاء دستياران روز شنبه مورخ 97/2/29 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد

تاريخ برگزاري آزمون كتبي ارتقاء

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-10:04

 آزمون كتبي ارتقاء و گواهي نامه دستياران روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 برگزار مي گردد .

تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-98 كارآموزان و كارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-5:57

تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-98 كارآموزان و كارورزان

شوراي گروه و جلسه آموزشي سامانه نگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-5:48

جلسه آموزشی سامانه نگاه (نرم افزار گسترده اطلاعات هیأت علمی) در روز دوشنبه تاریخ 97/2/24 ساعت  7:15صبح دردفتر رياست  بيمارستان آموزشی درمانی الزهرا(س) با حضور کلیه اعضای هیأت علمی گروه جراحي برگزار مي گردد.

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-10:34

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 10 / 2 / 97  ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir