اخبارگروه جراحی عمومی

شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-10:18

شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 96/11/16 روز دوشنبه ساعت 7:30 در مكز تحقيقات بيمارستان االزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه جراحي جهت انتخاب مدير گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-10:05

جلسه شوراي گروه جراحي جهت انتخاب مدير گروه ، روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 ساعت 7:15 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-8:39

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/25-11:15

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/9/27 ساعت 7:30 صبح مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/05-12:10

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/9/13 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir