اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-7:43

شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/7/29 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

كسب رتبه يك آزمون فوق تخصصي رشته جراحي اطفال

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/20-9:08

سركار خانم دكتر گيلدا مجدنصيري

بدينوسيله كسب رتبه يك آزمون فوق تخصصي رشته جراحي اطفال  و نوزادان رابه جنابعالي تبريك عرض نموده ،توفيق روز افزون شما را از خداوند منان خواستاريم

اعزام تخصص هاي مورد نياز به مناطق مرزي در ايام اربعين

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-6:44

جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/28-5:38

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/7/8 ساعت 7:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/28-5:37

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/7/1 ساعت 7:30  جهت دفاع از پايان نامه هاي دستياري برگزار مي گردد .

نمرات ارتقاء دستياران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/19-4:48

جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-9:15

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/5/14  ساعت 7:30 در دفتر رياست بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-10:22

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/5/7  ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir