اخبارگروه جراحی عمومی

بازديد مدير گروه جراحي از بيمارستان امين

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-12:13

باستحضار ميرساند، توسط محترم گروه جراحي به همراه رياست بيمارستان امين در خصوص بررسي عملكرد وضعيت آموزشي دستياران و كارورزان جراحي در اورژانس ، بخش هاي آموزشي بيمارستان و اتاق عمل بازديد به عمل آمد .ايرادات موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و فراگيران در خصوص انجام وظايف توجيه  گرديدند.

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/16-13:23

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 7:30 جهت برگزاري دفاع از مقاله پايان نامه و طرح پروپوزال در مركز تحقيقات الزهرا(س) برگزار مي گردد .

منابع آزمون ارتقاء و دانشنامه تخصصي سال 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-11:41

در خصوص ثبت پروپوزال دستياران و كارورزان در سامانه پژوهشيار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-9:24

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-9:25

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/9/19 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد . 

مسابقات ورزشي كانون بسيج استادان دانشگاه علوم پزشكي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-9:25

شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/10-10:52

شوراي گروه جراحي  روز دوشنبه مورخ 97/8/14  ساعت 7:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

منابع آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/10-10:52

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir