اخبارگروه جراحی عمومی

نسيت صميمانه مدير گروه و دستياران سال اول

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-8:20

نشست صميمانه مدير گروه و  دستياران سال اول گروه جراحي روز پنجشنبه  مورخ 96/11/12 در كلاس درس دشماره 2 بيمارستان الزهرا برگزار گرديد. تبادل افكار ، پيشنهادات و انتقادات جهت اجرايي شدن مسايل مطروحه انجام گرفت

شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-7:48

شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 96/11/16 روز دوشنبه ساعت 7:30 در مكز تحقيقات بيمارستان االزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه جراحي جهت انتخاب مدير گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-7:35

جلسه شوراي گروه جراحي جهت انتخاب مدير گروه ، روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 ساعت 7:15 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-6:09

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/25-8:45

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/9/27 ساعت 7:30 صبح مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/05-9:40

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/9/13 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir