اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/05-12:10

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/9/13 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/12-13:00

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي جهت دفاع از پايان نامه دستياران روز دوشنبه مورخ 96/7/17 ساعت 7:30 صبح  در مركز تحقيقات الزهرا(س) برگزار مي گردد .

شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/02-11:33

شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/7/3 ساعت 7:30 صبح مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-9:18

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

روز دوشنبه مورخ 96/6/6 ساعت 7:30 صبح جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه ها در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 96/5/16

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-10:25

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي  روز دوشنبه مورخ 96/5/16  ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات الزهرا جهت مطرح شدن پروپوزال هاي اينترنتي دستيار و دفاع از پايان نامه برگزار مي گرد .

شوراي گروه جراحي مورخ 96/5/17

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-10:23

شوراي گروه جراحي روز سه شنبه مورخ 96/5/17 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان  الزهرا (س) برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir