اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/29-5:41

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/11/7 ساعت 7:30 صبح جهت طرح پروپوزالها و پايان نامه هاي دستياري و كاروزي در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/29-5:43

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/10/23 ساعت 7:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان لزهرا(س) برگزار گرديد.

كنگره جامعه جراحان ايران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/29-5:38

برگزاري هفتادوسومين گنگره ميان دوره اي جامعه جراحان (شاخه اصفهان)

27-28 آذر ماه 98 و   25-26 دي ماه 98   در تالارمحسن بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-5:56

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/9/18 ساعت 7ك30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-8:53

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/9/11 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/29-7:33

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/9/4 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/21-7:26

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/8/27 ساعت 7:30 صبح جهت طرح پايان نامه هاي دستياري و اينترني در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

هفتمين كارگاه آموزش رفتار حرفه اي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/20-7:47

هفتين كارگاه آموزش رفتار حرفه اي از تاريخ 98/8/20  دوشنبه هر هفته  تا تاريخ 2 دي ماه 98    ساعت 7:30 تا 9 صبح تالار هشت گوش دانشكده پزشكي

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir