اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/04-6:51

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دوشنبه مورخ 99/12/4 ساعت 8 شب جهت دفاع از پایان نامه و طرح پروپوزال بصورت مجازی برگزار می گردد .

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/19-10:01

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 99/11/20 ساعت 8 شب به صورت مجازی جهت دفاع از پایان نامه و طرح پروپوزال برگزار می گردد .

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/15-8:48

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 99/11/20 ساعت 8 شب جهت طرح پروزال و دفاع از پایان نامه دستیاران و کارورزان در محیط مجازی برگزار می گردد .

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/15-8:48

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 99/11/13 ساعت 8 شب جهت طرح پروزال و دفاع از پایان نامه دستیاران و کارورزان در محیط مجازی برگزار گردید .

جلسه شورای گروه جراحی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/07-5:32

جلسه شورای گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 99/11/6 ساعت 10 شب در محیط مجازی برگزار گردید .

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/07-5:31

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 99/11/6 ساعت 8 شب جهت طرح پروپوزال و دفاع از پایان نامه دستیاری و کارورزی در محیط مجازی برگزار گرید.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/23-5:19

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 99/10/29 ساعت 8 شب جهت طرح پروزال و دفاع از پایان نامه دستیاران و کارورزان در محیط مجازی برگزار می گردد .

امتحان دستیاران فوق تخصصی جراحی پلاستیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/02-7:19

امتحان دستیاران فوق تخصصی جراحی پلاستیک روز یکشنبه مورخ 99/10/7 ساعت 8 صبح در بیمارستان سوانح برگزار می گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir