شوراي گروه و جلسه آموزشي سامانه نگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-5:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه آموزشی سامانه نگاه (نرم افزار گسترده اطلاعات هیأت علمی) در روز دوشنبه تاریخ 97/2/24 ساعت  7:15صبح دردفتر رياست  بيمارستان آموزشی درمانی الزهرا(س) با حضور کلیه اعضای هیأت علمی گروه جراحي برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir