شوراي گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-9:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/10/24 ساعت 7:30 صبح در پاويون بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir