شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/11/8 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir