شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/02-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/7/3 ساعت 7:30 صبح مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir