جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/5/14  ساعت 7:30 در دفتر رياست بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir