جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/5/7  ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir