جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/25-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/9/27 ساعت 7:30 صبح مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir