ابلاغ آقاي دكتر محسن محموديه به عنوان مدير گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/03-13:33
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir