آزمون كتبي ارتقا و گواهي نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون كتبي ارتقا و گواهي نامه دستياران روز پنجشنبه مورخ 98/4/20 برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir