اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:17

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم شیما سلطانی در تاریخ 95/12/21 در ساعت 12 در تالار فرهیختگان بر گزار گردید. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:16

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم آزاده سیده جودکی در تاریخ 95/12/18 در ساعت 12 در تالار فرهیختگان بر گزار گردید. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:15

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم مهسا رضایی پور در تاریخ 95/12/15 در ساعت 12 در تالار فرهیختگان بر گزار گردید. 

هیئت موسس انجمن دانش آموختگان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/17-11:57

بنابر دعوت آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی جلسه هیئت موسس انجمن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 95/12/17 در تالار حکمی برگزار گردید و سرکار خانم دکتر مینو ادیب از گروه ایمنی شناسی یکی از 12 نفر منتخب دانشکده پزشکی بودند.

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:59

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه پیش دفاع خانم ساناز افشار در تارخ 95/12/10 در ساعت 12 ظهر در گروه ایمنی شناسی برگزار میگردد.

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:55

بدینوسیله به استحضار میرساند حلسه پیش دفاع خانم آزاده سید جوکی در تاریخ 95/12/9 در ساعت 12 در گروه ایمنی شناسی برگزار میگردد.

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:49

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه پیش دفاع خانم فاطمه تشریفی در تاریخ 95/12/8 در ساعت 12 ظهر در گروه ایمنی شناسی برگزار میگردد.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:44

 بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم شیما شاپوری در تاریخ 95/12/7 ساعت 12 ظهر در نالار فرهیختگان بر گزار میگردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir