اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/03/13-10:21

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم فائزه عباسی راد در تاریخ 95/12/24 در ساعت 12.30 در تالار فرهیختگان بر گزار میگردد. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/03/13-10:20

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم فاطمه تشریفی در تاریخ 95/12/24 در ساعت 11 در تالار فرهیختگان بر گزار میگردد. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/03/13-10:19

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم ساناز افشار در تاریخ 95/12/23 در ساعت 12 در تالار فرهیختگان بر گزار گردید. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/03/13-10:18

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم نیلوفر کیهان مهر در تاریخ 95/12/22 در ساعت 12 در تالار فرهیختگان بر گزار گردید. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/03/13-10:17

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم شیما سلطانی در تاریخ 95/12/21 در ساعت 12 در تالار فرهیختگان بر گزار گردید. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/03/13-10:16

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم آزاده سیده جودکی در تاریخ 95/12/18 در ساعت 12 در تالار فرهیختگان بر گزار گردید. 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir