اخبار گروه ایمنی شناسی

روز ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/10-10:18

11اردیبهشت روز ایمنولوژی برهمه اساتید، دانشجویان و کارمندان گروه مبارک.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:33

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم نگار مرآتیان  در تاریخ 95/12/25 در ساعت 12.30 در تالار فرهیختگان بر گزار میگردد. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:22

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم مریم محمد گنجی در تاریخ 95/12/25 در ساعت 11 در تالار فرهیختگان بر گزار میگردد. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:21

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم فائزه عباسی راد در تاریخ 95/12/24 در ساعت 12.30 در تالار فرهیختگان بر گزار میگردد. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:20

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم فاطمه تشریفی در تاریخ 95/12/24 در ساعت 11 در تالار فرهیختگان بر گزار میگردد. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:19

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم ساناز افشار در تاریخ 95/12/23 در ساعت 12 در تالار فرهیختگان بر گزار گردید. 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir