اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1394/09/07-14:08

 

جلسه دفاع از پروپوزال با عنوان:

ارزیابی اثر تعدیل کنندگی ایمنی،سلول های اپی تلیال پرده آمنیون انسانی بر روی NK cells خون محیطی زنان مبتلا به سقط مکرر خودبخودی با علت ناشناخته.

 

با ارائه فهیمه خادم (دانشجوی کارشناسی ارشد)

 

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/09/08-13:48

جلسه دفاع از پروپوزال

مقایسه اثر داروی سیلی مارین و سیکلویپورینA بر عملکرد لنفوسیت های T  تنظیمی در شرایط آزمایشگاهی

 

ارائه دهنده: زهره علیان فر

 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/18-9:12

عنوان پایان نامه: بررسی توزیع فراوانی پلی مرفیسم  tim-1-1541 C>T and tim-1 5838-5397 ins/del در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم.اصفهان 1392

نام و نام خانوادگی دانشجو: فریبا مزروعی

اساتید راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی - دکتر رسول صالحی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/18-9:00

عنوان پایان نامه: comparing the frequency of tim-3 4259 A>C and tim-1-1637 polymorphisms in multiple sclerosis patients with healthy controls

نام و نام خانوادگی دانشجو: معصومه پولادیان

استاد راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/16-9:49

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: مقایسه اثر سیلی مارین با راپامایسین بر روی تولید لنفوسیت هایT تنظیمی (Treg) از سلول هایT بکر CD4 مثبت خون محیطی در شرایط In vitro 

نام و نام خانوادگی: سرینه شاجانیان

اساتید راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی - دکتر مرجان قراگوزلو

زمان و مکان: یک شنبه 24/3/94  ساعت 12-11 تالار فرهیختگان

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/11-12:12

دفاع از پایان نامه

خانم اکرم مصلحی

زمان ومکان:  سه شنبه 12/3/94  ساعت 11تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی

جلسه دفاع از پروپو.زال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/13-8:24

جلسه دفاع از پروپوزال

با موضوع :

ارزیابی سطح سرمی Sema 3A در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در دو مرحله عود و خاموشی و اثر  MiR-497 بر میزان بیان آن

ارائه دهنده: شیما شاپوری

ارزیابی سطح سرمی Sema 3A در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در دو مرحله عود و خاموشی و اثر MiR-145 بر میزان بیان آن

حضور پروفسور شیموزاکا در دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/15-8:01

سخنرانی جناب آقای پروفسور شیموزاکا (Akihiro Shimosoka)  

مشهورترین چهره علمی در زمینه cell therapy

 سه شنبه 15/2/94 ساعت 12:30-11:30

با موضوع: cell therapy 

چهار شنبه 16/2/94 ساعت 13-12

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir