شرکت در مصاحبه داوطلبان پانزدهین فراخوان جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-11:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه 29/3/97 ساعت 10-8 مدیر گروه ، مسئول امور هیات علمی و سه نفر از اساتید گروه در جلسه مصاحبه داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی در دفتر ریاست دانشکده شرکت نموده اند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir