جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-8:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ های 98/4/29 و 98/5/5 و 98/5/12 جلسه شورای گروه در سالن شورای گروه با اعضای هیات علمی برگزار گردید و طی آن لیست دروس موظفی ایمنی شناسی در نیمسال اول 98-99 پس از مشورت بین اساتید توزیع گردید و مقرر شد برنامه درسی مکتوب با توجه به محتوا و منابع درسی و ساعات تدریس مدرسین به صورت مشخص تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گیردو در این بین مدیر گروه بر  همکاری و هماهنگی در دروس مشترک توسط همکاران تاکید کردند. صورت جلسه متعاقبا در سایت قرار خواهد گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir