جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-13:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز سه شنبه مورخ 97/2/11 جلسه شورای گروه با حضور کلیه اساتید گروه ایمنی شناسی در ساعت 11:30در دفتر مدیر گروه برگزار خواهد گردید.

صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای عمومی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir