جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/19-12:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع خانم سمانه محمدزاده دانشجوی دکتری تخصصی با موضوع ارزیابی عملکرد لنفوستیهای T ترشحی از سلولهای رده سرطانی MDA-MB231 تراسنفکت شده  شنبه 31/6/97 ساعت 12:30 تالار فرهیختگان برگزار خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir