تبریک ارتقاء

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
بدینوسیله ارتقاء سرکار خانم دکتر فرشته آل صاحب فصول عضو محترم هیئت علمی گروه ایمونولوژی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم و از درگاه پروردگار یکتا توفیق روز افزون ایشان را خواستاریم.
از طرف همکاران گروه ایمونولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir