کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

واکسیناسیون

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/26-8:06

نوبت دوم واکسیناسیون هپاتیت B ،ویژه افراد در معرض خطر گروه های آموزشی روز شنبه 97/04/23 در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

نوبت سوم واکسیناسیون در آذرماه برگزار می شود.

واکسیناسیون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-9:29

کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی با هماهنگی مرکز بهداشت شماره دواصفهان، برنامه تزریق اولین نوبت از سری دوم واکسیناسیون هپاتیت B  جهت 21 نفر از اعضاء در معرض خطر گروه های دانشکده را، در روز سه شنبه 97/03/22 برگزار کردند.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-10:14

دومین جلسه از پنجمین دوره "ایمنی در آزمایشگاه "ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی، در تاریخ 97/2/25 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی، برگزار گردید.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-8:43

اولین جلسه از دوره پنجم برنامه ی آموزش "ایمنی در آزمایشگاه "ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی در تاریخ 97/2/19 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید .

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/15-9:52

کمک های اولیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/10-9:07

دومین جلسه کارگاه آموزشی کمک های اولیه ویژه کارشناسان محترم آزمایشگاه روز چهارشنبه 96/10/06 از ساعت 12الی 15 در تالار ریاحی دانشکده پزشکی برگزار شد.

کمک های اولیه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/02-9:35

اولین جلسه کارگاه آموزشی "کمک های اولیه "ویژه کارشناسان محترم آزمایشگاه روز چهارشنبه مورخ96/9/29ازساعت 12الی 15درتالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارشد.

واکسیناسیون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/12-8:50

نوبت سوم واکسیناسیون هپاتیت ب ویژه افراد در معرض خطر دانشکده پزشکی روز سه شنبه مورخ 96/8/30 در گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir