کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-6:30

کارگاه دو روزه اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ یکشنبه و دوشنبه 19و20 خرداد ماه 1398 شامل مباحث تئوری وعملی در سالن شماره 3 معاونت  پژوهشی جهت کلیه اعضای هیئت علمی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گیرد.

یازدهمین جلسه کمیته ایمنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-6:20

یازدهمین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در روز 98/02/14 باحضور معاون محترم اداری مالی دانشکده پزشکی واعضاءمحترم کمیته ایمنی در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه برنامه های درحال اجرا  وهمچنین پیشنهادات اعضاءپیرامون ارتقاءایمنی مورد بررسی قرار گرقت.

واکسیناسیون

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-11:12

نوبت سوم واکسیناسیون هپاتیت B ویژه افراد در معرض خطر گروههای آموزشی، روز شنبه  97/9/24 در دانشکده پزشکی انجام شد.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-11:04

سومین جلسه از ششمین دوره برنامه آموزشی ایمنی درآزمایشگاه در تاریخ 97/9/24 در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-11:15

دومین جلسه از ششمین دوره برنامه آموزشی "ایمنی در آزمایشگاه" ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی در تاریخ 97/9/7 در تالار دکتر ابوتراب نفیسی در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-11:17

اولین دوره از ششمین برنامه آموزشی "ایمنی درآزمایشگاه "ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی درتاریخ 97/8/30 درتالار دکتر ابوتراب نفیسی در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-10:09

جلسه کمیته ارتقاء ایمنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-8:56

دهمین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در روز شنبه مورخ 97/8/19 با حضور معاون محترم اداری مالی دانشکده پزشکی واعضاء محترم کمیته در تالار هشت گوش برگزار گردید.در طی این جلسه برنامه های درحال اجرا وپیشنهادات اعضاء، جهت ارتقاء ایمنی مورد بررسی قرار گرفت .

درپایان از  زحمات سرکار خانم دکتر معقول و خدمات ایشان در طول تصدی مسولیت بهبود کیفیت دانشکده پزشکی، تقدیر به عمل آمد.

صفحات

Subscribe to RSS - کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir