اخبار گروه گوش و حلق وبینی

احكام كارگزيني

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:20

فراخوان جذب مربي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-6:44

برنامه كلاس اكسترن هاي تيرماه 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-6:42

دوره مشاهده گري اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-10:41

دستورالعمل دو ارتقاء همزمان دستياران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-10:39

ماموريت آموزشي اعضاء هيات علمي باليني

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-10:38

مدارك متقاضيان فرصت مطالعاتي و دوره هاي مشاهده گري

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-10:35

كارگاه توانمند سازي اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-10:33

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir