اخبار گروه گوش و حلق وبینی

برنامه هاي آبان ماه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-13:46

برنامه هاي كشيك و آنكال اساتيد و دستياران و برنامه كلاس درس دانشجويان بر روي سايت قرار گرفت

نمرات اكسترن هاي مهر 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-13:58

نمرات اكسترن هاي مهر بر روي سايت سما ثبت موقت گرديد

نمرات اكسترن هاي شهريور

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-13:40

نمرات اكسترن هاي شهريور ثبت دائم گرديد

برنامه هاي مهرماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-16:06

برنامه هاي آنكال و درمانگاه اساتيد در بيمارستان هاي  الزهراء و كاشاني و امين در سايت گروه قرار گرفت

برنامه هاي كشيك دستياران در بيمارستان هاي الزهراء - كاشاني و امين در سايت گروه قرار گرفت

برنامه درسي اكسترن هاي ENT در مهرماه 96 در روي سايت گروه قرار گرفت

نمرات اكسترن هاي مرداد 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-16:04

نمرات اكسترن هاي مرداد ماه 96 در سايت سما ثبت موقت شده است

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-10:06

جلسه دفاع كارورز پزشكي آقاي سيدمحمدرضا ابطحي در تاريخ 96/6/2 در بيمارستان آيت ا... كاشاني برگزار مي گردد.

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-10:07

جلسه شوراي پژوهشي گروه در تاريخ 96/6/2 ساعت 8:30 در بيمارستان آيت ا ... كاشاني برگزار مي گردد

نمرات اكسترن هاي تير 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-10:02

نمرات اكسترن هاي تيرماه 96 در سايت سما ثبت موقت گرديد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir