اخبار گروه گوش و حلق وبینی

اصلاحيه برنامه اسفند 96 و فروردين 97 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/27-11:59

اصلاحيه برنامه هاي كشيك اساتيد و دستياران در اسفند ماه 96 روي سايت قرار گرفت

اصلاحيه برنامه هاي كشيك اساتيد ودستياران در فروردين 97 روي سايت قرار گرفت

برنامه هاي اسفند 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-14:29

برنامه كشيك اساتيد  و دستياران گروه در اسفند 96 در سايت گروه قرار گرفته است

برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه در فروردين 97 در سايت گروه قرار گرفته است

برنامه كلاس درس اكسترن هاي ENT در اسفند ماه 96 در سايت گروه قرار گرفته است

نمرات اكسترن هاي آذر 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-12:34

نمرات اكسترن هاي آذر 96 در سايت سما ثبت موقت گرديده است

برنامه هاي درسي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-12:32

برنامه هاي درسي نيمسال دوم تحصيلي 97-96 دانشجويان به شرح ذيل بر روي سايت قرار گرفت

گفتار درماني

شنوايي شناسي

اتاق عمل

امتحان كتبي دستياران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-12:31

امتحان كتبي مرحله دوم دستياران در تاريخ 96/11/5 ساعت 8 صبح در بيمارستان كاشاني برگزار گرديد

برنامه هاي بهمن 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-12:29

برنامه هاي كلاس درس دانشجويان - كشيك اساتيد و دستياران بر روي سايت قرار گرفته است

برنامه هاي دي ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-14:09

برنامه كشيك و آنكال اساتيد و دستياران در ديماه 96 گروه در سايت گروه قرار گرفت.

برنامه كلاس درس دانشجويان دي ماه 96 در سايت گروه قرار گرفت.

امتحان آسكي دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-8:32

امتحان آسكي مرحله اول دستياران گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن در تاريخ 96/9/23 در تالار مطهري بيمارستان الزهراء ساعت 9:30 صبح برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir