اخبار گروه گوش و حلق وبینی

كارگاه توانمند سازي اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-10:33

كارگاه دو روزه اصول اخلاقي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/11-9:39

تاريخ كارگاه دو روزه اصول اخلاقي در كار با حيوانات آزمايشگاهي

/sites/default/files/users/ghb-ent/karghah.pdf

برنامه كلاس اكسترن هاي خرداد 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/05-10:40

گردشگري سلامت در تركيه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/24-10:25

تدوين استاندارد و تعرفه سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/24-10:21

تدوين استاندارد و تعرفه سلامت

/sites/default/files/users/ghb-ent/tadvin.pdf

/sites/default/files/users/ghb-ent/Tadvin1.pdf

سامانه پژوهشيار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/22-11:38

كتابخانه مركز سنجش آموزش پزشكي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/22-11:36

مدارك دستياران سال آخر

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/22-11:25

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir