اخبار گروه گوش و حلق وبینی

نمرات اكسترن هاي آذر 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-10:04

نمرات اكسترن هاي آذر 96 در سايت سما ثبت موقت گرديده است

برنامه هاي درسي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-10:02

برنامه هاي درسي نيمسال دوم تحصيلي 97-96 دانشجويان به شرح ذيل بر روي سايت قرار گرفت

گفتار درماني

شنوايي شناسي

اتاق عمل

امتحان كتبي دستياران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-10:01

امتحان كتبي مرحله دوم دستياران در تاريخ 96/11/5 ساعت 8 صبح در بيمارستان كاشاني برگزار گرديد

برنامه هاي بهمن 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-9:59

برنامه هاي كلاس درس دانشجويان - كشيك اساتيد و دستياران بر روي سايت قرار گرفته است

برنامه هاي دي ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-11:39

برنامه كشيك و آنكال اساتيد و دستياران در ديماه 96 گروه در سايت گروه قرار گرفت.

برنامه كلاس درس دانشجويان دي ماه 96 در سايت گروه قرار گرفت.

امتحان آسكي دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-6:02

امتحان آسكي مرحله اول دستياران گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن در تاريخ 96/9/23 در تالار مطهري بيمارستان الزهراء ساعت 9:30 صبح برگزار مي گردد.

برنامه هاي آبان ماه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-11:16

برنامه هاي كشيك و آنكال اساتيد و دستياران و برنامه كلاس درس دانشجويان بر روي سايت قرار گرفت

نمرات اكسترن هاي مهر 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-11:28

نمرات اكسترن هاي مهر بر روي سايت سما ثبت موقت گرديد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir