اخبار گروه گوش و حلق وبینی

برنامه هاي درسي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/31-12:32

برنامه هاي درسي نيمسال دوم تحصيلي 97-96 دانشجويان به شرح ذيل بر روي سايت قرار گرفت

گفتار درماني

شنوايي شناسي

اتاق عمل

امتحان كتبي دستياران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/31-12:31

امتحان كتبي مرحله دوم دستياران در تاريخ 96/11/5 ساعت 8 صبح در بيمارستان كاشاني برگزار گرديد

برنامه هاي بهمن 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/31-12:29

برنامه هاي كلاس درس دانشجويان - كشيك اساتيد و دستياران بر روي سايت قرار گرفته است

برنامه هاي دي ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/12/20-14:09

برنامه كشيك و آنكال اساتيد و دستياران در ديماه 96 گروه در سايت گروه قرار گرفت.

برنامه كلاس درس دانشجويان دي ماه 96 در سايت گروه قرار گرفت.

امتحان آسكي دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/12/12-8:32

امتحان آسكي مرحله اول دستياران گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن در تاريخ 96/9/23 در تالار مطهري بيمارستان الزهراء ساعت 9:30 صبح برگزار مي گردد.

برنامه هاي آبان ماه

تاریخ ایجاد شنبه,2017/10/21-13:46

برنامه هاي كشيك و آنكال اساتيد و دستياران و برنامه كلاس درس دانشجويان بر روي سايت قرار گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir