اخبار گروه گوش و حلق وبینی

تست تصویر

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 22/10/1395 - 09:22

تنم  عنایعنن یعها خیایی   ع یش عی عیسعشیطشیط

test no 2

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 22/10/1395 - 09:18

lkdjl jdasdjkladladj  j kljkladjl dljkdjldjlab bjkkjhd ajdkl adjdlajdkljd

تست

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 22/10/1395 - 08:52

یشسیز ثبثبثصقب قص قصثق

تست خبر 1دیماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 01/10/1395 - 09:03

تست خبر 1دیماه

خبر

تاریخ ایجاد سه شنبه, 05/05/1395 - 14:28
Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir