نمرات اينترن هاي اسفند96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/27-12:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اينترن هاي نيمه ي اول اسفند 96 ثبت موقت گرديد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir