نمرات ايتنرن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اينترن هاي خرداد - تير - مرداد در سايت ثبت موقت گرديده است.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir