نمرات اكسنرن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اكسترن هاي خرداد - تير ماه در سايت ثبت موقت گرديده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir