نمرات اكسترن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-6:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اكسترن هاي فروردين 97 بر روي سايت ثبت موقت گرديد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir