نمرات اكسترن هاي مهر 96

تاریخ ایجاد شنبه,2017/10/21-13:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات اكسترن هاي مهر بر روي سايت سما ثبت موقت گرديد

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir